Prijímanie uchádzačov do Praktickej školy internátnej, Brezová 1, 905 01 Senica

Do praktickej školy v školskom roku 2024/2025 budú prijatí uchádzači s mentálnym postihnutím alebo uchádzači s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

dokumentácie, ktorú tvorí:

  1. prihláška žiaka do PŠ
  2. vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
  3. Správa  z  diagnostického  vyšetrenia  vykonaná  zariadením  poradenstva  a

prevencie nie staršia ako dva roky

ústneho individuálneho pohovoru.

Prihlášky je možné podať do 20. marca 2024.

Uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľka Spojenej  školy na základe návrhu prijímacej komisie.

Termín prijímacieho pohovoru:

 1. termín    -    02. 05. 2024

 2. termín    -    06. 05. 2024

O   výsledkoch   prijímacieho  konania   budú  zákonní  zástupcovia   žiakov informovaní    písomným rozhodnutím.