O nás

Spojená škola v Senici vznikla 1.1.2006 zlúčením Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy internátnej, ktorá bola do siete škôl zaradená od 1.9.2005.
Od 1.9.2007 začalo svoju činnosť Školské stredisko záujmovej činnosti. V súčasnosti Centrum voľného času.

 Špeciálna základná škola s materskou školou internátna

        Poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, internát zabezpečuje výchovu mimo vyučovania žiakov v týždennej starostlivosti.

        Cieľom výchovy a vzdelávania je osvojovanie vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych vlastností potrebných pre prirodzenú integráciu do spoločnosti.     

       Vzdelávanie sa realizuje v troch variantoch A,B,C, ktoré sú určené druhom a stupňom postihnutia. Od šk. roka 2005-06 sa v našej škole vzdelávajú i žiaci s autizmom. Súčasťou vzdelávacieho procesu je individuálna logopedická starostlivosť, určená deťom s poruchami reči a výslovnosti. Komplexnú starostlivosť dopĺňa terapeutická činnosť. Internát poskytuje celotýždňové ubytovanie deťom, ktoré navštevujú školu z väčšej vzdialenosti.
Školský klub detí je určený pre deti s dennou dochádzkou.

 

  Praktická škola internátna      

       Je jedna z  alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B.

       Vzdelávanie v praktickej škole je trojročné, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť sa v prácach profilujúcich voliteľných predmetov tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore. 

       Absolventi praktickej školy sa okrem vlastnej domácnosti môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore, ako pomocní pracovníci.

       V našej škole sa žiaci venujú trom voliteľným profilujúcim predmetom:

              starostlivosť o starých a chorých 

              pomocné práce v kuchyni 

              pestovateľské práce

 

  Centrum voľného času

     Je našou snahou vytvoriť také podmienky a pripraviť také aktivity, aby všetci žiaci, ktorí sa rozhodnú CVČ navštevovať, strávili svoj voľný čas zmysluplne, rozvíjali svoje záujmy v krúžkoch záujmovej činnosti.