Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás oboznámiť s podmienkami stravovania v školskom roku 2022/2023.

POPLATKY:

Na základe schválenej Internej smernice č.3/2019 o stravovaní v Školskej jedálni pri Spojenej škole v Senici, platnej od 1.9.2019, sú rodičia povinní za každého stravníka uhrádzať poplatky súvisiace so stravou nasledovne:

Platbu treba uhrádzať vopred do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac

1. bankovým prevodom

2. poštovou poukážkou

na číslo účtu:

                                   SK57 8180 0000 0070 0058 4212

                   Do poznámky je potrebné zadať meno žiaka.

 

Cena stravného platná od 1.1.2023

MATERSKÁ ŠKOLA:                                                            ŽIACI OD 6-11 ROKOV:      

Raňajky....................0,60€                                                       Raňajky.................0,85€        

Desiata....................0,50€                                                        Desiata.................0,70€           

Obed........................1,20€                                                       Obed....................1,70€           

Olovrant...................0,40€                                                       Olovrant................0,60€

Večera......................0,75€                                                       Večera..................1,00€

 

ŽIACI OD 11-15 ROKOV:                                                      ŽIACI NAD 15 ROKOV:                                           

Raňajky.....................0,90€                                                         Raňajky...............0,95€

Desiata.....................0,75€                                                          Desiata...............0,80€

Obed........................1,90€                                                          Obed..................2,10€

Olovrant....................0,65€                                                         Olovrant.............0,70€

Večera......................1,10€                                                           Večera...............1,20€

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY:

  • Odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy je možné pracovný deň vopred do 14.00 hod. !!!
  • Možnosti odhlasovania:

           osobne u vedúcej ŠJ alebo telefonicky na číslo 0948 946 686.

UPOZORNENIE!!!

  • Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje !
  • Ak je dieťa choré, je potrebné stravu odhlásiť, inak sa bude i po ďalšie dni strhávať stravné zo zálohovej platby.                                                                                                             
  • Vyhláška hovorí, že dieťa má nárok na stravu, pokiaľ sa zúčastní školského vyučovania!!!

 

VRÁTENIE POPLATKOV:

Nevyčerpaná zálohová platba bude vrátená bezhotovostným prevodom v mesiaci júl.

Žiak, ktorý pokračuje v štúdiu na našej škole, má možnosť si preplatok preniesť do ďalšieho školského roku po konzultácii s vedúcou  ŠJ.