Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Od 1.septembra 2021 sa bude poskytovať dotácia na obed vo výške 1,30 € nasledovne:

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, bude možné poskytnúť dotáciu na stravu na všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu, resp. neuplatnia nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. znie:

„c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením

 

O dotáciu v zmysle uvedenej novely je nutné požiadať na Mestskom úrade v Senici.