Špeciálna materská škola

    Špeciálnu materskú školu navštevujú deti so zdravotným postihnutím, primárne s mentálnym a viacnásobným postihnutím i deti s autizmom.

   Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu „Veselá Lienka“, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu.

V dennom poriadku majú nezastupiteľné miesto hlavne individuálna logopedická starostlivosť, rehabilitačná starostlivosť a špeciálne cvičenia. Tieto činnosti sú dôležité hlavne z hľadiska stimulácie zaostávania jednotlivých oblastí vývinu .

   Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu špeciálnej materskej školy získajú deti predprimárne vzdelanie.

Aby prešli tieto deti celou touto  cestou a dosiahli čo i len malý úspech, vyžaduje si to nielen ich veľké úsilie, ale tiež výraznú pomoc pedagógov a rodičov.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania našej materskej školy je zabezpečiť komplexný rozvoj detí s mentálnym postihnutím s súlade s ich obmedzenými možnosťami  a osobitosťami, pri ktorom rešpektujeme jedinečnosť a možnosti každého dieťaťa.

ŠMŠ

Ciele predprimárneho vzdelávania sú:

 • rozvíjať zaostávajúci vývin v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti
 • rozvíjať narušené komunikačné  schopnosti dieťaťa
 • rozvíjať obmedzené, až výrazne obmedzené motorické a sebaobslužné zručnosti dieťaťa
 • vytvoriť podmienky na plynulú adaptáciu na nové prostredie (pri vstupe do školy)
 • naplniť potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi
 • umožniť dieťaťu sebarealizáciu prostredníctvom hrových aktivít
 • rozvíjať samostatnosť dieťaťa, posilňovať jeho sebadôveru a sebavedomie
 • vytvárať elementárne sociálne kompetencie a ich využitie v normálnom živote
 • odstraňovať druhotné problémy(správanie)
 • utvárať elementárne prosociálne a environmentálne cítenie
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa prostredníctvom práce s knihou a literatúrou,  rozvíjať u detí schopnosť porozumenia vypočutého textu, uplatňovať v práci metódy predčitateľskej gramotnosti,
 • používať digitálne technológie
 • poznávať a objavovať svet, jeho zákonitosti a svoje miesto v ňom.
 • pripraviť dieťa s mentálnym postihnutím na plynulý prechod do školy.