História školy

1.9.1948  -pri Národnej škole chlapčenskej bola vytvorená pomocná trieda pre 16 žiakov.         

 

            Prvým učiteľom bol Pavol Rehuš – odborný učiteľ pre tento druh škôl.

1.5.1949 – pomocnú triedu premenovali na Osobitnú školu v Senici. Riaditeľom sa stal Pavol

            Rehuš. Škola nemala svoju budovu ani žiaden inventár.

Šk.r.1949/50 – škola mala 2 triedy v 2 budovách(v bývalej židovskej škole a v budove gymnázia).

Šk.r. 1950/51 – škola mala už 3 triedy s 39 žiakmi. Pretrvávali problémy s umiestnením tried.

              Vyučovalo sa na 2 zmeny v triede  v bývalej židovskej školy. Pre tento druh školy

              ešte neboli vydané učebnice, preto sa  používali učebnice z národnej školy. V januári

              1951 uvoľnili pre školu 1 miestnosť v dome Brunovských -  tam vyučovali striedavo

              2 triedy. Rádioprijímač a gramofón so sadou gramoplatní boli prvé učebné pomôcky,

              ktoré škola dostala v decembri 1951 od OŠ ONV.

Šk.r. 1961/62 – vo februári sa presťahovali do adaptovanej židovskej školy, dielne aj záhradku

              na pestovanie zeleniny mali v starej rímskokatolíckej škole.

Šk.r. 1962/63 – škola mala 4 triedy, 8 postupových ročníkov, 55 žiakov zo Senice a okolia a 

              4  pedagógov: p.Rehuša, p.Jelínkovú, p.Minárikovú, p.Mešťánkovú.

V marci 1964 bol určený pozemok na výstavbu novej modernej osobitnej školy internátnej.

Šk.r. 1964/65 – škola sa presťahovala do bývalej učňovskej školy. Tu mala 4 učebne, kabinet,

               kancelárie, samostatný školský dvor a veľkú záhradu.

Šk.r. 1965/66 -  počet tried sa zvýšil na 5.

               Začala sa výstavba novej OŠI.

Šk.r. 1967/68 – napriek snahe všetkých zainteresovaných ( stavbárov, riaditeľa, učiteľov 

               a brigádnikov ) budovu školy odovzdali do užívania 1.novembra 1967, ale

               vyučovať v nej sa začalo až 30.novembra.

               Škola bola 12 triedna s 2 dielňami, telocvičňou, cvičnou kuchynkou pre výučbu  Pv

               dievčat. 1. januára 1968 bol odovzdaný do prevádzky aj internát pre 120 detí

               z celého Slovenska. Celý objekt školy je účelová budova.

               Postupne sa upravovalo okolie školy – bolo vybudované oplotenie, park, pevné

               plochy na viacúčelové ihriská, školská záhrada aj ovocný sad. Zvyšovanie počtu

               žiakov a tried viedlo k prebudovaniu interiérov školy.

Šk.r. 1980/81 – škola mala 176 žiakov v 14 triedach, 1 oddelenie ŠD, na internáte bolo

               ubytovaných  129 detí v 12 výchovných skupinách. V škole pracovalo 71

               zamestnancov, z toho 21 učiteľov, 12 vychovávateľov a 14 pomocných

               vychovávateľov.

Šk.r. 1982/83 – vznikla elokovaná trieda v Borskom Mikuláši, bola to 15. trieda.

Šk.r. 1983/84 -  počet žiakov bol 201, 120 ich bývalo na internáte a z toho bolo 46 detí s

               nariadenou ústavnou výchovou.

Šk.r. 1987/88 – v roku 20. výročia trvania OŠI mala škola počet tried 18 a rekordný počet

               žiakov v celej svojej dobe trvania 232.

V 1996 roku získala škola právnu subjektivitu.

1.9.1999 – pôsobnosť školy bola rozšírená o Špeciálnu materskú školu internátnu, mala 1 triedu.

V roku 2000 prišlo k zmene názvu Osobitných škôl na Špeciálne základné školy.

Šk.r.2005/06 – bola do siete škôl zaradená Praktická škola internátna pre žiakov, ktorí ukončili

              povinnú školskú dochádzku, no nemajú predpoklady vzdelávať sa v odborných učilištiach.

              V škole bola otvorená 1 trieda pre deti s autizmom.

              V tomto roku mala škola 42 detí s nariadenou ústavnou výchovou. Z pôvodne

              plánovanej premeny časti internátu na DD rodinného typu zišlo a deti boli postupne

              rozmiestnené do už existujúcich DD.

              1.1.2006 prišlo k zmene názvu školy na Spojená škola z dôvodu existencie 2 škôl:

              Špeciálna základná škola s materskou školou internátna a Praktická škola internátna.

              K 1.5.2006 sme sa rozlúčili s poslednými 22 deťmi s nariadenou ústavnou výchovou, 

              ktoré našli svoj nový domov v detských domovoch. Tento citeľný úbytok detí viedol

              k tomu, že 13 zamestnancov našej školy sa zrazu stalo nadbytočnými, musel s nimi byť

              rozviazaný pracovný pomer.

Šk.r. 2006/07 – škola má 108 žiakov v 14 triedach ŠZŠ : variant A – 9 tried, B – 1 trieda,

               C – 3 triedy, autisti – 1 trieda, ŠK – 1 oddelenie

               21 študentov v 3 triedach PŠ

               Na internáte je ubytovaných 24 detí.

1.9.2007 začalo svoju činnosť Školské stredisko záujmovej činnosti, v súčasnosti je premenované na Centrum voľného času.

              Zastrešuje činnosť záujmových krúžkov na škole.

1.9.2008 začalo svoje komplexné špeciálnopedagogické služby poskytovať Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Šk.rok 2020/21 

škola má 132 žiakov v 21 triedach ŠZŠ : variant A – 10 tried, B – 2 triedy,

                autisti – 3 triedy, PŠ - 2 triedy, ŠMŠ - 3 triedy, ŠKD – 3 oddelenia, 

                Šk. internát - 2 oddelenia