Prijímanie detí do ŠMŠ

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

do špeciálnej materskej školy prebieha  priebežne so spoluprácou CPP.

Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  do ŠMŠ zariadenie výchovného poradenstva – CPP vykoná diagnostické vyšetrenie dieťaťa; to je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí dieťaťa do špeciálnej materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí do špeciálnej materskej školy:

Prednostne bude prijímané:

 • dieťa so zdravotným znevýhodnením, /napr. dieťa  s mentálnym postihnutím, s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami , s narušenou komunikačnou schopnosťou.../, ktoré dosiahne 5 rokov do 31.augusta v danom roku (povinné plnenie predprimárneho vzdelávania - školský zákon 245/2008 § 28a (1),

 • dieťa so zdravotným znevýhodnením : /napr. dieťa s mentálnym postihnutím, s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,  s narušenou komunikačnou schopnosťou... /, s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania - školský zákon 245/2008 § 28a (3).

 

Dokumenty potrebné k prijatiu dieťaťa:

• žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie / dokument sa nachádza v sekcii "Tlačivá na stiahnutie" /

 • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa vrátane údaja o povinnom očkovaní

• súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o prijatie

• správa z diagnostického vyšetrenia  CPP - /zo špeciálnopedagogického vyšetrenia a správa zo psychologického vyšetrenia/

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca do 15.6.

 

                                                                                 Mgr. Stanková Lívia, zástupkyňa riaditeľky školy