Denný poriadok

  Organizačné usporiadanie denných činností                                         

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je rozpracovaný vo forme denného poriadku.

V dennom poriadku sa striedajú:                                   https://spojenaskolase.edupage.org/global/pics/iconspro/datetime/clock2.png            

 • hry a hrové činnosti,
 • pohybové a relaxačné činnosti,
 • pobyt vonku,
 • odpočinok,
 • činnosť zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie),
 • individuálna logopedická starostlivosť
 • špeciálne cvičenia.

  ČAS

                                             ČINNOSTI

7:30 - 8:00

 

 • Otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry a hrové činnosti

Ďakujeme, že rešpektujete príchod detí do MŠ, keďže po 8:00 hodine nasleduje pohybové a relaxačné cvičenie v rôznych miestnostiach školy. /telocvičňa, relaxačná miestnosť, snoezelen/

8:00 – 9:30

 • Pohybové a relaxačné cvičenia
 • Špeciálne cvičenia zamerané na rozvíjanie vnímania

9:30 – 10:00

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata, osobná hygiena

10:00 – 10:45

 • Edukačné aktivity
 • Hry a hrové činnosti

10:45 – 11:15

 • Pobyt vonku

11:15 – 14:30

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed, osobná hygiena
 • Odpočinok

14:30 – 16:00

 • Pohybové a relaxačné cvičenia
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant, osobná hygiena
 • Hry a hrové činnosti
 • Pobyt vonku