ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Smrdáky

RÚŠS v Trnave od 1.septembra 2023 zaradila:

- Základnú školu pri zdravotníckom zariadení, Smrdáky1, Smrdáky, do siete škôl a školských zariadení ako organizačnú zložku Spojenej školy, Brezová 1, Senica,

- Školský klub detí, Smrdáky1, Smrdáky, do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Spojenej školy, Brezová 1, Senica.

V ZŠ pri ZZ Smrdáky vyučujeme žiakov všetkých typov základných škôl, špeciálnych základných škôl, osemročných gymnázií.
Žiakov 1. až 9. ročníka zaraďujeme do jednotlivých tried podľa ročníkov a typov kmeňových škôl, z ktorých prichádzajú.
Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov chorých a zdravotne oslabených "...na ceste za zdravím a vzdelaním..."  / ďalej ŠkVP/.
Vyučujeme podľa Rámcového učebného plánu pre žiakov chorých a zdravotne oslabených pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie / pre 1. - 9.roč. / - variant C, t.j. tri vyučovacie hodiny denne, 15 hodín týždenne.

Počty hodín v jednotlivých predmetoch:
Počet hodín MAT je zhodný so ŠVP pre ZŠ. Počet hodín SJL je znížený o jednu vyučovaciu hodinu v porovnaní so ŠVP pre ZŠ.
Z cudzích jazykov vyučujeme ANJ, jednu až dve hodiny týždenne.
Ostatné predmety - prvouku, vlastivedu, prírodovedu, biológiu, geografiu, dejepis, fyziku a chémiu vyučujeme jednu hodinu týždenne.
Hudobnú a výtvarnú výchovu vyučujeme len v ročníkoch 1. - 4. - jednu hodinu týždenne.
Iné predmety nevyučujeme.

Každý žiak si musí zo svojej kmeňovej školy priniesť učebnice, zošity, žiacku knižku, učebné pomôcky a vyplnený "Osobný záznam", kde triedny učiteľ z kmeňovej školy zapíše posledné preberané učivo a stručné hodnotenie žiaka. Vyučujúci našej školy na základe týchto informácií nadväzujú na prebrané učivo a pokračujú s každým žiakov individuálne. Pri odchode žiaka z našej školy triedna učiteľka vyplní "Osobný záznam", zapíše posledné prebrané učivo, stručnú charakteristiku žiaka a známky, ktoré u nás získal. Tento záznam sa posiela na kmeňovú školu. Pri nástupe žiaka do našej školy posielame kmeňovej škole oznam o zaškolení žiaka.

Všetci žiaci v popoludňajších hodinách navštevujú ŠKD. Okrem záujmovej a oddychovej činnosti, hlavnou úlohou klubu je pripraviť žiakov na vyučovanie, vypracovať s nimi domáce úlohy, zopakovať učivo a čítať, hlavne so žiakmi nižších ročníkov.